Over de Angob

De alcoholvrije camping ’t Spoek wordt geëxploiteerd door stichting ANGOB.

De stichting Algemene Nederlandse Geheel-Onthouders Bond bestaat al sinds 1897. Het doel van de aanvankelijke vereniging was het tegengaan van alcoholproblemen bij individu, gezin en maatschappij.

Daartoe hanteerde men een combinatie van een drietal middelen, die ook vandaag nog zinvol kunnen zijn:

  • Het verbreiden van kennis omtrent de risico’s van alcoholgebruik. Kennis van die risico’s zou mensen voorzichtiger om doen gaan met alcohol, en sommigen zelfs geheel van alcohol doen afzien, zo geloofde men.
  • Het stellen van de persoonlijke daad van geheelonthouding. Dit om de geloofwaardigheid van de waarschuwing zo groot mogelijk te maken, om de misbaarheid van alcohol metterdaad aan te tonen, en als uiting van solidariteit met degenen die zich uit de greep van de alcohol trachtten los te maken.
  • Het bieden van een alcoholvrij milieu voor vrijetijdsbesteding. Gedeeltelijk was dit om ex-drinkers een veilige sociale omgeving te bieden. Anderzijds was dit ook weer om de misbaarheid van alcohol daadwerkelijk aan te tonen.

Toneel- en sportverenigingen

Diverse plaatselijke afdelingen van de ANGOB gingen al vóór de eerste wereldoorlog over tot het stichten van alcoholvrije café’s en koffiehuizen, tot het oprichten van geheelonthouders toneel- en zangverenigingen, sportverenigingen, enz. In 1933 stichtte de landelijke organisatie de nog steeds bestaande alcoholvrije camping ’t Spoek te Beekbergen. Alcoholvrije recreatie als veilige omgeving en ter bevordering van het welzijn van de gasten.

Ruim vóór de oprichting van de ANGOB bestonden er al twee organisaties (Volksbond en Blauwe NV) die de alcoholproblematiek wilden verminderen door te streven naar een wettelijk verbod op sterke drank (jenever). In 1881 werd de protestants-christelijke NCGOV opgericht als eerste organisatie die inzag dat alcohol altijd dezelfde werking heeft, of hij nu in sterke drank, wijn of bier zit. In 1897 koos de ANGOB hetzelfde standpunt.
De ANGOB zag niets in afschaffing van uitsluitend sterke drank, of in drooglegging. Wel achtte men naar plaats en tijd beperkte drooglegging acceptabel. Bijvoorbeeld van ruimten waar dagloners uitbetaald werden, bij kermissen, en dergelijke. Het vrijheidslievende motto van Van Rees en consorten was: “Niet afdwingen, maar overtuigen”.

Invloed op de overheid

In de loop der jaren werd ook het uitoefenen van invloed op overheden en verenigingen/instellingen één van de middelen waarmee de ANGOB de alcoholproblematiek trachtte te verkleinen. Bijv. door te adviseren m.b.t. huisregels, resp.wetten om het alcoholgebruik te reguleren naar tijd en plaats, en om het alcoholvrije alternatief meer ruimte te geven.

Softdrugs

In 1970 verbreedde de ANGOB zijn werkterrein met soft-drugs wegens de vele overeenkomsten tussen alcohol en cannabis. In 1996 werd ook de belangenbehartiging voor niet-drinkers formeel een actiepunt van de ANGOB. Tussen de 12 en 15 procent van alle Nederlanders geeft bij enquêtes te kennen nooit alcohol te drinken. Met deze mensen wordt bij allerlei gelegenheden te weinig rekening gehouden, en de alcoholreclame doet eenvoudigweg alsof zij niet bestaan. In 2002 tenslotte, startte de ANGOB een eigen website.

Omdat de huidige samenleving sterk geïndividualiseerd is, heeft de ANGOB in 2007 besloten de vereniging om te zetten in een stichting. Daarmee kan sneller en flexibeler gereageerd. De stichting heeft een bestuur die zich belangeloos inzetten voor de ANGOB en exploitatie van alcoholvrije camping ’t Spoek.

Voor meer informatie en het archief van campagnemateriaal, beeld en de nieuwsbrief GO, zie de website van ANGOB